top of page

CONDICIONS GENERALS


1. OBJECTE DEL CONTRACTE

El Client, el qual les dades es recullen en l'apartat Titular del Contracte, s'abona a un o més Serveis de telecomunicacions de CONNECTA (en endavant, el "Servei" o els "Serveis") que seran prestats per CONNECTA - COMUNICACIONS INTEGRALS DE CATALUNYA S.L. , Passeig Pere III, nº96 Entl. D - 08241 - MANRESA  CIF Nº B66820820 d'acord amb l'Oferta Comercial realitzada per CONNECTA les característiques es troben en el present Contracte i en www.connectafibra.cat, i les presents Condicions Generals i Particulars a què el Client s'acull en acceptar la contractació. Aquests serveis es presten al Client per a utilització exclusiva com a usuari final. En cap cas el Client pot revendre o distribuir el Servei a tercers, excepte amb autorització expressa i per escrit de CONNECTA.


2. ENTRADA EN VIGOR I COMENÇAMENT DELS SERVEIS

El Contracte entra en vigor el mateix dia de la seva formalització. CONNECTA activarà cada un dels Serveis en el termini màxim indicat en les clàusules específiques corresponents a cada un dels Serveis sempre que la sol·licitud del Client reuneixi totes les condicions exigides i sigui tècnicament possible. CONNECTA informa que, d'acord amb la normativa vigent, la contractació dels Serveis a distància (de forma telefònica o electrònicament a través de la pàgina web) es considerarà vàlidament formalitzada si el Client no manifesta fefaentment a CONNECTA la seva voluntat de desistir lliurement en el termini de set (7) dies des de la data de contractació.


3. PREU DEL SERVEI

CONNECTA cobrarà al Client per a la prestació dels Serveis les tarifes que en cada moment CONNECTA tingui vigents en la seva Oferta Comercial disponible a www.connectafibra.cat, a les que el Client s'acull en contractar el Servei. Les tarifes vigents, preus, descomptes i impostos aplicables, es troben desglossades en funció dels Serveis i facilitats associades. Qualsevol modificació en les tarifes serà comunicada al Client amb almenys trenta (30) dies d'antelació a la data d'entrada en vigor així com a l'Administració i a les associacions de consumidors i usuaris amb deu (10) dies d'antelació. La modificació de les tarifes donarà dret al Client a resoldre el Contracte. A les tarifes s'aplicaran els tributs que per llei estigui obligat a satisfer el Client, sense que CONNECTA s'obligui al pagament de taxes, impostos o càrregues derivats de l'activitat del Client o exigits per qualsevol organisme oficial o col·legi professional.


4. FACTURACIÓ I FORMA DE PAGAMENT

CONNECTA començarà a facturar al Client des de la data de començament dels Serveis. Les factures presentades al Client contindran degudament diferenciats els conceptes de preus que es tarifiquen pels Serveis i facilitats prestades. CONNECTA posarà a disposició del Client les factures en format en format electrònic, d'acord amb la normativa aplicable. El Client abonarà les quantitats de les factures meritades per la prestació dels Serveis sol·licitats, mitjançant domiciliació bancària en el compte corrent que el Client hagi designat per al seu pagament. La data en què s'ha de realitzar el pagament és aquella en la qual l'entitat de crèdit en què estigui domiciliat el compte rebi notificació de CONNECTA, amb l'import a abonar pel Client. Les factures no abonades en les dates previstes, per causes no imputables a l'entitat bancaria, meritaran un interès de demora igual a l'interès legal. Així mateix, CONNECTA cobrarà 5 Euros per cada rebut retornat degut a despeses administratives. Les parts reconeixen expressament que els registres informàtics de CONNECTA i la seva reproducció constitueixen prova vàlida i suficient dels Serveis sol·licitats i efectivament consumits pel client.


5. DIPÒSITS DE GARANTIA

CONNECTA pot exigir la constitució de dipòsits de garantia, en el moment de contractar els Serveis o durant la vigència del Contracte quan: a) el client hagués deixat impagats un o diversos rebuts, en tant subsisteixi la morositat, b) s'haguessin contret deutes per altre /s Contracte/s d'abonament, vigents o no, o es retardin de manera reiterada en el pagament dels rebuts. El dipòsit es pot constituir en efectiu o mitjançant aval bancari a elecció del Client. Els dipòsits no seran remunerats. CONNECTA realitzarà el requeriment de constitució per un mitjà que deixi constància de la recepció concedirà un termini no menor a quinze (15) dies perquè el creï o abonament de les quantitats pendents. Si el dipòsit no es constitueix, CONNECTA pot desestimar la sol·licitud d'alta, suspendre el Servei (i donar de baixa al Client si no constitueix el dipòsit passats deu (10) dies des del segon requeriment). La devolució dels dipòsits es produirà en el cas a) tan aviat com CONNECTA tingui constància del pagament íntegre de les quantitats degudes i en el cas b) quan quedi acreditat que en un any no s'ha produït cap retard en el pagament. Si el Client amb deutes pendents es donés de baixa o sol·licités canvi de titularitat del seu abonament, CONNECTA podrà executar la garantia pel total del deute contret, i el romanent a disposició de l'abonat. Si el Client hagués pagat tots els rebuts, el dipòsit serà retornat íntegrament. El termini de devolució és el de quinze (15) dies des del dia següent a aquell en què es compleixin les circumstàncies recollides anteriorment.


6. DRET DE COMPENSACIÓ PER LA INTERRUPCIÓ TEMPORAL DELS SERVEIS

CONNECTA intentarà assegurar un nivell de qualitat d'acord amb els Serveis i com a mínim es compromet a assegurar els nivells de qualitat exigits per la normativa de qualitat, i que es troben disponibles a www.connectafibra.cat. En cas d'interrupció temporal del Servei Telefònic, CONNECTA indemnitzarà de forma automàtica al Client si correspon a la factura corresponent al període immediat al considerat, amb una quantitat que serà, almenys, igual a la major de les dues següents: a) La mitjana l'import facturat per aquest Servei durant els tres (3) mesos anteriors a la interrupció, prorratejat pel període de durada de la interrupció. b) Cinc (5) vegades la quota mensual de l'abonament vigent en el moment de la interrupció prorratejat pel temps de durada d'aquesta. En cas d'interrupció temporal del Servei d'Accés a Internet, CONNECTA tornarà al Client de forma automàtica, si correspon, en la factura corresponent al període immediat al considerat, amb l'import de la quota d'abonament i altres quotes fixes associades a aquest servei, prorratejat pel temps de durada de la mateixa. En cas d'interrupció temporal dels Serveis per força major, CONNECTA retornarà al Client l'import de la quota d'abonament prorratejat pel temps de durada de la mateixa. En el cas que la interrupció afecti al Servei Telefònic sobre línia CONNECTA la indemnització també comprendrà la quota de la línia telefònica. A efectes indemnitzatoris es considera que el preu de cada un dels Serveis en la quota mensual dels paquets (Servei Telefònic Fix i Servei d'Accés a Internet) serà del 50% del preu total. No és aplicable el que disposen els apartats anteriors quan la interrupció temporal estigui motivada per alguna de les causes següents: a) Incompliment greu pel Client de les condicions contractuals. b) Pels danys produïts a la xarxa a causa de la connexió pel Client d'equips terminals la conformitat dels quals no hagi estat avaluada d'acord amb la normativa vigent. Sense perjudici del que referit anteriorment en cap cas CONNECTA compensarà per danys a la propietat, a les persones o per pèrdues econòmiques, i en concret per qualsevol dany emergent o lucre cessant que el Client pogués patir en cas d'interrupció o prestació deficient dels Serveis . Addicionalment CONNECTA es compromet a indemnitzar el Client que ho sol·liciti amb un import corresponent a la quota mensual del Servei contractat quan per causes imputables a CONNECTA el Client tingui una interrupció del servei superior a 48 hores naturals, a comptar des del moment en què el client hagi contactat amb els Serveis d'Atenció al Client de CONNECTA notificant un avís d'avaria fins al moment en què el Servei estigui restablert.


7. SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL SERVEI A SOL·LICITUD DEL CLIENT

El Client tindrà dret a sol·licitar de CONNECTA, a través del Servei d'Atenció al Client, la suspensió temporal del Servei, amb un mínim de quinze (15) dies d'antelació a la data de la seva efectivitat. El període de suspensió estarà comprès entre un (1) mes com a mínim i tres (3) mesos com a màxim. La suspensió temporal del Servei implicarà una facturació immediata del saldo pendent, que haurà de ser atesa en la mateixa forma i amb les mateixes condicions que les previstes en la clàusula 4 del present Contracte. En cas de suspensió es deduirà de la quota d'abonament la meitat de l'import proporcional al temps de suspensió. La suspensió no podrà ser superior a noranta (90) dies per any natural.


8. SUSPENSIÓ TEMPORAL O DEFINITIVA DEL SERVEI A INSTÀNCIA DE CONNECTA

El retard en el pagament total o parcial per part del Client durant un període superior a un (1) mes des de la presentació a aquest del document de càrrec corresponent a la facturació del Servei, facultarà a CONNECTA a la suspensió temporal del Servei contractat pel Client prèvia notificació al correu electrònic facilitat en el moment de l'alta, requerint el pagament dels imports deguts. CONNECTA restablirà el Servei dins del dia laborable següent a aquell en què tingui coneixement que l'import degut ha estat satisfet. El retard en el pagament per un període superior a tres (3) mesos o la suspensió temporal del Contracte, en dos (2) vegades, per mora en el pagament dels serveis corresponents, donarà dret a CONNECTA a la interrupció definitiva del Servei i a la corresponent resolució del Contracte. La resolució afecta només els Serveis respecte al pagament s'hagi incorregut en mora. La suspensió del servei telefònic per falta de pagament suposarà el manteniment de les trucades entrants i les sortints d'urgències, amb excepció de les de cobrament a destinació. La suspensió no eximeix al Client del pagament de les quotes fixes. L'impagament del càrrec pels Serveis de tarifació addicional, Internet o qualsevol altre que no siguin el telefònic només donarà lloc a la suspensió d'aquests Serveis. Perquè l'abonat no pugui ser suspès del Servei de tarifació addicional, caldrà que presenti una reclamació davant les autoritats competents i que, mentre s'estigui substanciant aquesta reclamació, consigni fefaent l'import degut, lliurant el corresponent resguard a CONNECTA. CONNECTA pot suspendre de manera temporal o definitiva el Servei en casos de frau, risc objectiu o presumpció raonable de comissió de frau o per altres raons suficientment acreditades d'ús il·lícit del Servei.


9. DESCONNEXIÓ SERVEI DE TRUCADES INTERNACIONALS I DE TARIFICACIÓ ADDICIONAL

El Client podrà sol·licitar la desconnexió de trucades Internacionals i de trucades a serveis de tarifes superiors, especialment, a serveis de tarifació addicional. A aquests efectes el Client ho comunicarà CONNECTA per escrit o per telèfon al Servei d'Atenció al Client de CONNECTA. CONNECTA ha de procedir a la desconnexió com a màxim en el termini de deu (10) dies des de la recepció de la comunicació del Client. En cas que la desconnexió no es produís després d'aquests deu (10) dies, per causes no imputables al Client, seran de càrrec de CONNECTA els costos derivats del servei la desconnexió del qual sol·licita.


10. MANTENIMENT DEL SERVEI

CONNECTA disposa d'un sistema de manteniment integral de la línia contractada que garanteix la reparació de la línia i de les infraestructures associades al Servei a la xarxa de CONNECTA fins al Punt de Terminació de Xarxa (PTX) en el termini de 48 hores des de l'avís del Client al Servei d'Atenció al Client de CONNECTA. Així mateix CONNECTA disposa d'un procediment intern que realitza la monitorització dels enllaços de tota la xarxa amb l'objectiu de garantir la qualitat i adequar la capacitat requerida pel client, evitant talls i / o degradacions del servei contractat, permetent mantenir els nivells de qualitat compromesos amb el Client. CONNECTA informarà al Client de qualsevol incidència que es produeixi a la provisió del Servei. La continuïtat del servei podrà veure alterada per les tasques de manteniment de la xarxa i infraestructura que el suporta. Aquestes tasques de manteniment seran comunicades al Client amb suficient antelació.


11. FORÇA MAJOR

CONNECTA no serà responsable en cas d'impossibilitat de donar servei si això es deu a interrupcions prolongades del subministrament (elèctric, línies de telecomunicacions, etc.), Conflictes socials, incendis, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern i, en general, tots els supòsits de força major. Tampoc li serà exigible responsabilitat en cas que la impossibilitat de donar Servei es degui al propi Client o a tota persona autoritzada per ell.


12. RECLAMACIONS

El Client podrà dirigir-se a CONNECTA, a través dels Serveis d'Atenció al Client, per presentar reclamacions sobre el funcionament i la qualitat del Servei, l'aplicació de preus, la facturació, o qualsevol altra qüestió que es pugui plantejar en relació amb la prestació del Servei. El Client podrà efectuar les reclamacions en el termini d'un (1) mes des del fet motivador de la reclamació, dirigint-se a Centre Integral de Telecomunicacions i Tecnologies de Catalunya, S.L. (CONNECTA), C/ Tortonyes, 22, 08242 Manresa (Barcelona), Tel: 902 099 252 / 93 164 04 40 Fax: 93 164 04 41. Formulada la reclamació, si el Client no obté una resposta satisfactòria de CONNECTA en el termini d'un (1) mes, podrà dirigir la seva reclamació a les Juntes Arbitrals de Consum. L'arbitratge corresponent ha de ser acceptat expressament per CONNECTA. Així mateix, els usuaris finals que són persones físiques podran dirigir-se a la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació. No suspendrà ni interromprà el Servei mentre la reclamació s'estigui substanciant, sempre que el Client consigni fefaent l'import degut, lliurant el corresponent resguard a CONNECTA. El Client té dret a obtenir un document acreditatiu del contingut de la reclamació i un número de referència de la mateixa. El Client tindrà disponibles Fulls de Reclamacions Oficials en l'adreça anteriorment esmentada.


13. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Als efectes que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, LOPD), el seu Reglament de Desenvolupament i en la Llei 32/2003, de 23 de novembre, general de Telecomunicacions, CONNECTA informa al Client que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per CONNECTA i sota la seva responsabilitat, per ser necessaris per a les finalitats de manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual, i de la gestió dels Serveis de CONNECTA. S'informa al Client que seran tractades les següents dades, a títol enunciatiu, corresponents al seu tràfic i facturació: el número de telèfon assignat al Client, ubicació, tipus de terminal emprat, numeració de destinació, durada de les trucades realitzades i / o volum de dades transmeses, data de la trucada o del Servei, i dades relatives al pagament i aquells altres que en un futur es revelin com a necessaris per a la gestió del trànsit i facturació dels Serveis. Així mateix, el CLIENT atorga el seu consentiment perquè CONNECTA utilitzi les seves dades personals i de trànsit amb la finalitat d'enviar informació comercial, publicitat i aquells serveis de valor afegit de CONNECTA que puguin ser del seu interès. Així mateix, el Client que hagi facilitat un número mòbil o adreça de correu electrònic, podrà rebre informació relativa a productes i/o serveis de CONNECTA, a més de per enviament postal o telefònic, a través d'SMS o correu electrònic. Si no desitja rebre aquesta publicitat, pot manifestar en qualsevol moment la seva voluntat en contra, dirigint-se a CONNECTA, a l'adreça C/Tortonyes 22, 08242 Manresa (Barcelona) o a través del servei d'atenció al client al telèfon 902 099 252 / 93 164 04 40 o de l'enviament d'un fax al número 93 164 04 41. El Client presta el seu consentiment a CONNECTA per a la comunicació de les seves dades personals a aquelles entitats que estiguin vinculades a CONNECTA, o col·laborin amb la mateixa en la contractació, prestació i manteniment dels Serveis, per a fins de manteniment, desenvolupament i control dels Serveis o per a tasques d'informació comercial i publicitat relativa a serveis o productes de CONNECTA. Així mateix, CONNECTA pot comprovar la solvència del Client, per si o per qui actuï pel seu compte i interès, mitjançant l'accés a informes d'entitats financeres i/o fitxers automatitzats en els que les dades de caràcter personal s'hagin obtingut de conformitat amb les disposicions vigents, així com verificar l'exactitud de les dades aportades pel Client. El Client autoritza amb la signatura del Contracte el tractament automatitzat i manteniment d'aquestes dades sobre solvència financera amb fins estadístics i d'avaluació de la solvència i valoració del risc previ a l'activació dels Serveis, que seran cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual han estat recollides o registrades. L'informem que en cas d'impagament de tots o algun dels serveis contractats, CONNECTA pot comunicar aquest extrem a fitxers, Serveis i entitats d'informació sobre solvència patrimonial i de crèdit d'acord amb la normativa vigent. CONNECTA es compromet al compliment del seu deure de guardar secret de les dades de caràcter personal, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia. S'informa al Client de la seva facultat d'exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació d'acord amb el que estableix la LOPD i altra normativa aplicable a aquest efecte, ha de dirigir-se a tal fi en la forma i condicions previstes en la esmentada normativa a Centre Integral de Telecomunicacions i Tecnologies de Catalunya, S.L. (CONNECTA) C/Tortonyes 22, 08242 Manresa (Barcelona) o per telèfon 902 099 252 / 93 164 04 40, o enviant un Fax amb la seva sol·licitud al 93 164 04 41. El client atorga el seu consentiment a CONNECTA per gravar les trucades que el Client pugui fer o rebre del servei d'atenció al client. Aquesta gravació es realitza amb la finalitat de millorar la qualitat de prestació dels serveis objecte del contracte, amb la de verificar la satisfacció dels clients, així com d'acreditar la contractació.


14. DURADA, TERMINACIÓ I RESOLUCIÓ DEL CONTRACT

El CLIENT podrà resoldre en qualsevol moment el present Contracte acreditant per a això la seva identitat com a titular del servei. Un cop rebuda la sol·licitud de baixa, mitjançant trucada, fax o correu al Centre de Serveis d'Atenció al Client de CONNECTA, indicant les dades precises per a assegurar la tramitació correcta i segura la baixa, aquesta es tramitarà en un termini màxim de dos dies hàbils. La baixa del Servei suposa la baixa total dels Serveis associats al mateix, no es poden mantenir cap dels components per separat amb les característiques d'aquesta Oferta. Així mateix, CONNECTA pot interrompre el Servei o resoldre de manera immediata la relació amb el CLIENT, si detecta un ús del Servei contrari a les presents Condicions Generals, a la legislació vigent o en cas d'impagament de les quantitats degudes. El Contracte també podrà finalitzar pel mutu acord entre les parts.


15. VALIDESA DEL CONTRACTE

Les Condicions de Prestació dels Serveis Objecte del present Contracte podran ser modificades de conformitat amb la legislació vigent i prèvia notificació escrita al Client amb un termini de preavís d'un (1) mes. Transcorregut aquest termini sense que CONNECTA hagi rebut cap comunicació, s'entendrà que el Client accepta les modificacions. En cas que les modificacions suposin una millora de les condicions contractuals o responguin a canvis regulatoris, no és aplicable el que estableix l'article 9.3 del RD 899/2009, de 22 de maig. En cas d'incompatibilitat entre les Condicions Generals i les Condicions Específiques aplicables a cada un dels Serveis contractats pel Client, prevaldran les específiques sobre les generals. Si per causes tecnològiques CONNECTA no pogués prestar el Servei al Client en els termes pactats, CONNECTA es compromet a comunicar al Client aquesta circumstància de forma immediata. El Client podrà optar en aquest cas per contractar un altre servei o per resoldre el Contracte. Si la impossibilitat és deguda al Client CONNECTA facturarà en tot cas aquells costos que per a la provisió del Servei s'hagin generat. El Client per a la prestació dels Serveis, atorga a CONNECTA mitjançant la subscripció del present Contracte les facultats necessàries per a la gestió i tramitació d'aquests Serveis davant les entitats corresponents.


16. CESSIÓ A TERCERS

El Client està obligat al pagament de les quantitats degudes per l'ús dels Serveis prestats per CONNECTA, a fer ús a causa del Servei no cedir la seva posició en aquest Contracte, excepte consentiment exprés, per escrit, per part de CONNECTA.


17. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

El Client contracta amb CONNECTA amb subjecció al règim que en cada moment estableixi la normativa vigent espanyola aplicable als Serveis prestats per CONNECTA. CONNECTA i el Client amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels Jutjats i Tribunals del domicili de l'usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar del present Contracte.


18. SERVEIS DE EMERGENCIA

El Client tindrà accés de forma gratuïta als serveis i emergència (112) a través de la xarxa fixa. CONNECTA proporcionarà les dades de direcció associats al servei del Client de conformitat amb el que estableix la normativa específica.


19. SERVEI DE LÍNIA DE VEU

El Servei de Línia de Veu amb CONNECTA suposa la contractació de la línia telefònica i la prestació del servei telefònic disponible al públic per a realització de totes les trucades telefòniques a través de CONNECTA i només es prestarà mentre el Client disposi del servei telefònic designat en aquest Contracte. El termini màxim en què el Servei serà activat serà de trenta (30) dies. En el cas de Servei amb Línia CONNECTA no es permet la prestació de Serveis de veu o d'accés a Internet a través d'altres operadors.


20. INSTAL·LACIÓ DEL SERVEI

La instal·lació bàsica necessària per a la prestació del Servei en el domicili del Client i que comprendran els següents elements: 1 roseta de connexió i 30 metres de cablejat intern. El preu de la instal·lació bàsica per a la prestació del Servei serà l'establert en l'Oferta Comercial (318€ + IVA). La instal·lació d'elements tècnics extra al domicili del Client es realitzarà segons els preus per a cada un d'ells establerts en l'Oferta Comercial. Un cop realitzada la instal·lació, el Client haurà de signar la seva conformitat. La no acceptació per part del Client de la instal·lació bàsica a realitzar per CONNECTA dóna dret a CONNECTA a resoldre el present Contracte de forma immediata, procedint a facturar al Client les despeses per instal·lació que s'hagin generat fins a la data de resolució del Contracte. Si el client opta per la modalitat de financiació del cost d’instal·lació es compromet a una permanència del servei d’igual termini als mesos financiats. En cas de voler rescindir la permanència el client haurà de fer el pagament de l’import de les quotes restants fins a la finalització de la mateixa. CONNECTA ha d'adoptar les mesures i instal·larà els mitjans tècnics exigits per la normativa vigent en cada moment, que permetin garantir el secret del contingut del senyal a través de la xarxa de CONNECTA, queda exonerada de tota responsabilitat que pugui derivar-se de l'obtenció pel Client o per tercers d'enregistraments de converses telefòniques, del seu ús o publicitat i, en general de totes les accions o omissions, no imputables a CONNECTA, trencant el secret de les comunicacions telefòniques. CONNECTA informa que presta el Servei de telefonia disponible al públic amb la facilitat d'identificació de la línia d'origen i la línia connectada pel que, en cas que el Client no desitgi que el seu número de telèfon pugui ser identificat per la resta d'usuaris i per tal de preservar la identitat dels seus Clients, CONNECTA posa a la seva disposició mitjans per restringir les facilitats d'identificació de línia trucant i de línia connectada. El Client podrà disposar d'aquesta informació en l'àrea privada de la web i al Servei d'Atenció al Client.


21. SERVEIS D'INFORMACIÓ

(guies impreses i/o electròniques i serveis telefònics de consultes d'abonats): La inclusió en aquests Serveis, en cas d'autoritzar-ho el Client, es realitzarà amb les següents dades: nom i cognoms del titular, número/s, i adreça postal (sense pis, lletra i escala) i seran facilitats per CONNECTA a la Comissió Nacional del Mercat de la Competència, en els termes i de conformitat amb el que estableix la legislació vigent en cada moment. Sense perjudici de l'anterior, el Client podrà sol·licitar en qualsevol moment a CONNECTA l'exclusió de les seves dades de les guies telefòniques o dels Serveis de consulta telefònica de les seves dades personals, totalment o parcialment, així com que s'indiqui que les seves dades personals no es poden utilitzar per a finalitats de venda directa per tercers, que s'ometi, totalment o parcialment, la seva adreça o altres dades personals, o que s'esmenin errors existents en els seus dades personals. El Client pot exercir els drets anteriorment establerts mitjançant comunicació a CONNECTA de la seva petició, mitjançant escrit enviat a Centre Integral de Telecomunicacions i Tecnologies de Catalunya, S.L. (CONNECTA) C/Tortonyes, 22, 08242 Manresa (Barcelona) Tel: 902 099 252 / 93 164 04 40 o Fax: 93.164.04.41.


22. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

prestarà al Client el Servei d'Accés a Internet amb la velocitat contractada (en endavant el Servei), d'acord amb l'Oferta Comercial vigent les característiques es troben en www.connectafibra.cat. Així mateix, aquest servei s'ofereix amb opcions de valor afegit descrits en l'Oferta Comercial. El termini màxim en què el Servei serà activat serà de trenta (30) dies, aplicant si s'escau per a dates posteriors d'activació el Pla de Garantia vigent. La prestació d'aquest servei per CONNECTA NO suposa la baixa del Servei d'Internet que actualment pogués tenir contractat amb un altre operador, sent la tramitació administrativa de la baixa del Servei amb l'altre operador responsabilitat exclusiva del Client.


23. OBLIGACIONS DEL CLIENT

El Client es compromet a no utilitzar el Servei en contravenció de la normativa vigent, especialment de la relativa als drets fonamentals, llibertats públiques i propietat industrial i intel·lectual. El Client serà responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones tant contra el propi Client com contra CONNECTA basades en les aplicacions o continguts del Client allotjats a servidor/s compartit/s, assumint aquest totes les despeses, costos i perjudicis siguin irrogats a CONNECTA amb motiu d'aquestes reclamacions o accions legals. CONNECTA es reserva el dret a interrompre el servei contractat pel Client, notificant per escrit, en cas de divulgar, transmetre o allotjar en el Servidor/s compartits qualsevol tipus d'informació que CONNECTA consideri il·legal, abusiva,difamatòria, ofensiva, o pornogràfica, en cas de desenvolupar a través del Servidor/s, o en relació amb el/s mateix/os, qualsevol pràctica o comportament contrari a les normes comunament acceptades com respectuoses, així com en el cas que el Client, a través del Servidor/s compartit/s, publiqui o distribueixi qualsevol informació o programari que contingui virus, manipulació il·legal de programari, violacions de Copyright i marques comercials o contraban il·legal, realitzi Spam, i en general qualsevol activitat que suposi una violació de les disposicions legals vigents, o pugui repercutir en el correcte funcionament de la Plataforma de CONNECTA. CONNECTA ha d'adoptar les mesures necessàries quan així li sigui exigit per ordre de l'autoritat judicial o administrativa competent, així com podrà posar en coneixement de les autoritats competents aquells fets que puguin considerar il·legals d'acord amb la legislació vigent. Si el Client té qualsevol indici que hi ha una violació o ús inadequat de la informació allotjada en els servidors de CONNECTA, o una fallada de seguretat de qualsevol índole, haurà de notificar immediatament a CONNECTA.


24. OBLIGACIONS CONNECTA

S'entén per avaria qualsevol interrupció de Servei, o mal funcionament del Servei, o variació respecte del descrit en aquesta Oferta Comercial. En cas que existeixi o es detectin possibles indicis d'avaria, CONNECTA comprovarà si efectivament existeix avaria i, en aquest cas, assegurarà la restitució del Servei. Per a això podrà actuar remotament o accedir fins les instal·lacions del Client, únicament en el cas que CONNECTA ho consideri necessari, per actuar sobre algun element de la xarxa ubicat al tram comprès fins al PTX. En el cas que en el curs d'una intervenció en què es realitzi un accés a les instal·lacions del Client, es demostri fefaentment que la causa de l'avaria està produïda per una manipulació indeguda dels equips de CONNECTA per part del Client, o bé que no hi ha avaria, CONNECTA es reserva el dret de repercutir al Client els costos incorreguts per aquesta actuació. En qualsevol cas, la manipulació indeguda d'equips de CONNECTA per part del Client eximeix CONNECTA de qualsevol responsabilitat sobre el Servei. CONNECTA proporcionarà al Client en exclusiva un identificador i una contrasenya personal perquè pugui accedir al servei hi ha les aplicacions allotjades a la Plataforma Informàtica de CONNECTA. El Client haurà de mantenir totes dues a la més estricta confidencialitat sota la seva exclusiva responsabilitat, assumint per tant els danys o conseqüències es poguessin derivar del trencament o revelació del secret. L'identificador i la contrasenya per accedir al Servei són exclusius per a l'accés contractat i en el lloc contractat. CONNECTA serà responsable de la guarda i custòdia de la Plataforma Informàtica situada en un recinte gestionat per aquesta companyia i correctament condicionat per albergar-la. CONNECTA no serà responsable pels danys i perjudicis de qualsevol classe que poguessin derivar del coneixement per part de tercers de les condicions, característiques i circumstàncies de l'ús d'Internet pel Client o que puguin deure a l'accés i, si escau, a la intercepció, eliminació, alteració o modificació en qualsevol manera dels continguts i comunicacions de tota mena que els Clients transmetin, difonguin, emmagatzemin, rebin o accedeixin a través dels Serveis contractats. CONNECTA no serà responsable dels danys i perjudicis que puguin deure a la presència de virus o qualsevol element lesiu en els continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts o als quals s'accedeixi a través dels Serveis contractats. CONNECTA no es responsabilitza de les fallades en el Servei que puguin produir-se pel funcionament de les xarxes o Serveis d'altres operadors diferents CONNECTA. La IP fixa facilitada per CONNECTA al Client serà en tot cas propietat de CONNECTA. Només es facilitarà una adreça IP fixa per cada servei contractat pel Client que així ho indiqui a la oferta comercial. CONNECTA pot canviar la IP Fixa assignada inicialment al client per altra diferent en el supòsit que resulti necessari com a conseqüència d'un canvi de modalitat sol·licitat pel client. CONNECTA no pot garantir el funcionament del Servei en tots els equips informàtics.


25. EQUIP DE CONNEXIÓ D'ACCÉS A INTERNET

El Client serà responsable de l'equip router propietat de CONNECTA el qual se li lliura en concepte de cessió, en tant que estigui en possessió del Client, i no afegirà, suprimirà, modificarà els seus elements o provocarà interferències en l'equip. L'equip es lliura juntament amb les instruccions d'ús del fabricant, que recull les característiques tècniques del mateix. El Client serà responsable davant CONNECTA de qualsevol pèrdua o dany de l'equip, excepte en el cas que aquests fets es produeixin a causa de la negligència de CONNECTA o dels seus representants. CONNECTA tindrà dret a recobrar la possessió de l'equip en cas, qualsevol que sigui la causa, el Client haurà de tornar a CONNECTA l'equip de connexió d'Accés a Internet, en un termini màxim de trenta (30) dies des de la data efectiva de la baixa en el Servei. El Client haurà de lliurar els equips en perfecte estat, del procediment per a la devolució de l'equip s'informarà al Client mitjançant comunicació escrita al domicili facilitat, o bé a través del servei d'Atenció al Client. En qualsevol cas, el procediment serà gratuït per al client, les despeses d'enviament de l'equip seran a càrrec de CONNECTA si aquest es realitza dins del termini de trenta dies (30) des de la data efectiva de la baixa en el Servei. Si el Client no torna els Equips en l'esmentat termini de trenta dies (30), o els mateixos no es tornen en condicions òptimes, a causa del mal ús dels mateixos imputable al Client, CONNECTA pot cobrar al Client, una vegada transcorregut el termini, la quantitat de 250 Euros (impostos indirectes no inclosos) en concepte d'indemnització per incompliment de les obligacions relacionades amb els Equips. CONNECTA únicament serà responsable de la substitució, reparació, reprogramació o incomunicació provocada per l'equip. El Client podrà instal·lar material de la seva propietat, sempre que aquest material compti amb el corresponent certificat d'acceptació, de conformitat amb l'article 57.2 de la Llei general de telecomunicacions.


26. SERVEI AMB LÍNIA CONNECTA

El Servei amb Línia CONNECTA inclou, si s'escau, la portabilitat del número de telèfon que el Client tingués amb el seu anterior operador d'accés. Amb l'emplenament de la sol·licitud de Portabilitat, o l'atorgament del consentiment a través del procés de verificació per tercers recollit a la Circular 1/2009 de la CMT el Client i el titular de la línia manifesten a l'operador donant el seu desig de causar baixa com Client amb aquesta empresa però conservant la seva numeració, de tal manera que el seu nou operador d'accés serà CONNECTA. La sol·licitud de portabilitat o, si escau l'atorgament del consentiment a través del procés de través de verificació per tercers recollit a la Circular 1/2009 de la CMT suposa l'autorització expressa del titular de la línia a CONNECTA com a operador receptor per a realitzar si nom els tràmits necessaris per dur a terme l'habilitació davant del corresponent operador donant, prèvies les verificacions oportunes sobre la validesa de la sol·licitud i, si escau, els tràmits i comunicacions de sol·licitud d'habilitació, en la forma legalment establerta amb l'operador donant, qui haurà de notificar a CONNECTA el resultat de la corresponent sol·licitud. Per a això el titular autoritza CONNECTA perquè les seves dades personals siguin transferits als operadors involucrats en el procés de portabilitat.


27. OPERADORS INVOLUCRATS

Els operadors involucrats en el procés de portabilitat realitzaran les actuacions necessàries per dur a terme el traspàs de la línia telefònica en l'horari escollit pel Client. Durant aquest període l'abonat accepta la possible interrupció o limitació en la prestació del servei durant el temps mínim indispensable per realitzar els treballs de canvi d'operador, i que legalment es troba establert com a màxim en sis (6) hores. No obstant això, aquest horari podrà ser modificat en funció de la disponibilitat de l'operador donant, sense que en cap cas CONNECTA es faci responsable dels possibles retards en què pogués incórrer l'operador donant. CONNECTA comunicarà al Client la data i horari definitius per al canvi d'operador. En tot cas CONNECTA no serà responsable de l'incompliment per part dels operadors implicats de les seves obligacions legals en relació amb la portabilitat. No obstant això, CONNECTA farà tots els esforços i investigacions per posar en coneixement de l'usuari aquesta circumstància i les seves implicacions. Per a aquells supòsits en què cursada i activada la sol·licitud de portabilitat, s'originessin per causes alienes i/o no imputables a CONNECTA, pertorbacions en la prestació del servei telefònic com ara la no recepció de trucades pel titular o el lliurament incorrecte de les trucades efectuades pel mateix, i en particular, quan aquestes fossin degudes a la no adequació, conforme a la legislació vigent, de les xarxes de tercers operadors involucrats en el procés de portabilitat, CONNECTA queda exonerada de qualsevol responsabilitat que se'n pogués derivar al respecte. Sense perjudici d'això, CONNECTA farà tots els esforços a fi d'esbrinar i posar en coneixement del titular l'origen d'aquestes pertorbacions fa a la prestació del Servei telefònic contractat.

bottom of page